Akviferlager skapar värme, varmvatten och naturkyla till Rejmes

Grundvattnet förser Rejmes bilhall med förnybar energi som täcker hela behovet av värme, varmvatten och kyla.

Med grundvattnet som energikälla

Fastigheten, som ägs av Fastighets AB Bettorp, visade sig i förstudien ligga i direkt anslutning till en känd grundvattenförekomst. Det gjorde att akviferlager var ett intressant alternativ redan under projekteringen. En provborrning genomfördes och bekräftade att ett akviferlager med grundvattnet som värmekälla skulle vara det mest effektiva valet av energisystem. Systemets höga verkningsgrad innebär ett minimalt utsläpp av växthusgaser och andra miljöpåverkande gaser och substanser, och idag är fastigheten nästan helt självförsörjande när det kommer till energiförbrukning för värme och kyla. 

Stora besparingar och gratis naturkyla

Idag förser akviferlagret bestående av totalt fyra brunnar (två pumpbrunnar och två returbrunnar) Rejmes lastbilsverkstad och tvätthall med värme, naturkyla och tappvarmvatten. 

Grundvattnet, som håller en temperatur på +8 grader, pumpas upp ur marken via de två pumpbrunnarna. Vattnet leds till en värmepump som höjer temperaturen och värmer byggnaden under vintern. Samma process används för att värma tappvattnet. Med detta system levereras hela 4 kWh värme med endast 1 kWh el som insats. Som bonus erhålls naturkyla på sommaren i princip utan någon merkostnad alls. Anläggningen reducerar fastighetens klimatavtryck avsevärt, eftersom denna typ av energi är till största del koldioxidneutral.

  • Akviferlager tar vara på solenergin som finns lagrad i grundvattnet
  • Uppvärmning och varmvatten med mestadels förnybar energi
  • Gratis naturkyla under sommarhalvåret

Systemets höga verkningsgrad innebär ett minimalt utsläpp av växthusgaser och andra miljöpåverkande substanser. Genom investeringen i geoenergi, som är en del i företagets långsiktiga hållbarhetsarbete, har Fastighets AB Bettorp minskat sina driftskostnader, ökat värdet på sin fastighet och reducerat sitt klimatavtryck.