En förnybar energikälla i marken du står på

Tar du vara på energin som finns lagrad under din fastighet? Geoenergi ger dig lägre kostnader, större trygghet, och ett minskat klimatavtryck. 

Vad är Geoenergi?

Geoenergi är en helt och hållen förnybar energikälla under marken. Värme och kyla utvinns utan förbrännande processer, vilket eliminerar utsläpp av växthusgaser. Det säkerställer ett ökat driftnetto över tid, lägre utsläpp av koldioxid och ett minskat klimatavtryck. 

Geoenergi och bergvärme

Bergvärme är det vanligaste sättet att utvinna geoenergi. Bergvärmesystem tar upp lagrad energi ur marken och nyttjar den som källa till en värmepump. Marken återladdas passivt med energi – dels från solens strålar, dels via viss uppvärmning från jordens inre. I större geoenergisystem används flera energibrunnar, i så kallade borrhålslager. Med flera energibrunnar blir det möjligt att utvinna mer energi – på samma yta. För att borrhålslager ska fungera på ett optimalt sätt är det viktigt att systemet dimensioneras rätt, så att det blir balans i systemet.

Geoenergi och naturkyla

Geoenergisystem kan användas både för uppvärmning – och för nedkylning. Det är en enkel men genialisk princip: samma energibrunn som under vinterhalvåret fungerar som energikälla för värme och varmvatten kan under sommaren användas för att utvinna kyla. Processen är självförstärkande, på så vis att överskottsvärmen återförs till energibrunnen, vilket sedan ökar energibrunnens effektivitet på vintern. Naturkyla kallas ibland också för frikyla eller komfortkyla. I jämförelse med traditionell luftkonditionering innebär naturkyla mycket låga driftkostnader.

Blanserat geoenergisystem

För att ett geoenergisystem ska fungera är det av största vikt att borrhålslagret är rätt dimensionerat utifrån platsens förutsättningar. Ett feldimensionerat geoenergisystem skapar en obalans som förstärks över tid. Resultatet blir att temperaturen i berggrunden inte hinner återhämta sig med hjälp av solenergin under sommaren, vilket innebär att systemet fungerar allt sämre för varje år som går. Värmepumpens livslängd förkortas och får en lägre verkningsgrad och besparing. För att undvika detta är det viktigt att göra en grundlig förstudie av fastighetens förutsättningar.

Geoenergi och akviferlager för värme

Akviferlager är det mest effektiva sättet att utvinna geoenergi ur storskaliga lösningar. I akviferlager är det energin som finns lagrad i grundvattnet som utvinns. Det görs genom att grundvattnet pumpas upp ur en eller flera brunnar. Efter att värmen utvunnits återförs vattnet sedan till grundvattenmagasinet.

Akviferlager för värme & naturkyla

Samma process fungerar även utmärkt för såväl naturkyla som processkylning, då akviferlager lagrar både värme och kyla på olika ställen i grundvattenmagasinet (akviferen). Akviferlager är därför mycket effektiva för nedkylning, och behöver sällan kompletteras med ytterligare kylmaskin.

Ekonomiska effekter av geoenergi

Priset på geoenergi är inte beroende av marknadspriset på bränsle, vilket gör det till en framtidssäker lösning. En investering i geoenergi sänker dina energikostnader och höjer värdet på din fastighet.

Energin som finns i marken är 100% förnybar

Priset på geoenergi är inte kopplat till marknadspriser på bränslen, vilket gör det transparent och förutsägbart. Medan exempelvis fjärrvärmepriset under 2000-talet har ökat i Sverige, håller priset på geoenergi sig på lägre nivå med en likvärdig indexökning på elpriset. Grafen visar jämförelse där driftkostnaden med ett geoenergisystem ställs mot kostnaden för fjärrvärme med en 2% indexökning. Besparingen har ökat från år 1 till år 15 med 34,7 % genom ett geoenergisystem.

Energin som finns i marken är gratis

I ett traditionellt geoenergisystem utvinns ca 2/3 av den förnybara energin från marken, och ännu mer om förutsättningarna är rätt. Värmepumpen kan drivas av energi som genereras av solpaneler som placeras på fastigheten, för en ännu grönare kalkyl. Grafen visar ett exempel på hur produktionen kan se ut över ett år för en anläggning med en energianvändning på 430 000 kWh, som producerar 300 000 kWh gratisenergi från lagrad solenergi i marken.

Jämförelse av kostnader mellan olika energikällor

Det bästa sättet att göra en jämförelse mellan ett geoenergisystem å ena sidan, och fjärrvärme, el eller olja å andra sidan, är att jämföra kostnaden på kWh i värme. Sedan kan du utgå ifrån detta när du räknar på kostnader för installation och beräknad livslängd, och på så vis hitta den bästa lösningen för din fastighet. En investering i geoenergi betalar sig över tid genom att spara betydligt mer i energikostnad än vad installationen kostar. Grafen visar en jämförelse av uppvärmningskostnad kr/kWh mellan olika energikällor.

Geoenergi är det hållbara alternativet

Lägre driftkostnader

Med geoenergi sjunker dina kostnader för uppvärmning och nedkylning. Ett geoenergisystem ökar driftnettot och höjer värdet på din fastighet.

Minskad klimatpåverkan

Geoenergi minskar dina koldioxidutsläpp drastiskt. Om du kombinerar geoenergi med gröna elavtal kan du uppnå en helt klimatneutral fastighet.

En väl beprövad lösning

Geoenergi är etablerad teknik och utgör Sveriges fjärde största förnybara energikälla. Våra energiingenjörer hjälper dig att ta fram rätt lösning för just din fastighet.

Miljöeffekter av geoenergi 

Eftersom geoenergi inte utvinns genom förbränningsprocesser så har den en avsevärt lägre miljöpåverkan än andra energikällor. Diagrammen nedan visar miljöeffekterna av geoenergi som utvinns med hjälp av en värmepump, i förhållande till andra energislag. 

Växthuseffekt

Utsläpp av växthusgaser förstärker växthuseffekten, som bidrar till den globala uppvärmningen och klimatförändringarna. Geoenergi bygger inte på förbrännande processer och genererar därför inga växthusgaser.

Marknära ozon

Nära marken bildas ozon genom reaktioner mellan solljus och luftföroreningar. Ozon bidrar till växthuseffekten, indirekt genom att minska skogens upptag av koldioxid, och direkt då ozon är en klimatgas.

Försurning

Försurning uppstår när sura ämnen släpps ut in naturen. Detta inverkar negativt på växter och djur i sjöar och vattendrag. I Sverige utgör förbränning av fossila bränslen den största källan till försurning. 

Övergödning

Övergödning gör att sjöar och vattendrag växer igen, och leder till ökad algblomning som rubbar känsliga ekosystem. Naturvårdsverket klassar övergödning som det största hotet mot havsmiljön. 

Partiklar

I städer är partiklar i luften ett stort problem. Merparten av  partiklarna kommer från förbrännings- och industriprocesser. Av luftföroreningar i städer är det partiklarna som har störst negativa hälsoeffekter.. 

Vår arbetsprocess

  1

  Få en indikativ offert

  Få en snabb indikation gällande investeringskostnad, lönsamhet och ROI.

  2

  Genomför en förstudie

  En förstudie lägger grunden för en installation av högsta kvalitet.

  3

  Få ett kvalitetssäkrat affärsförslag

  Ett kvalitativt beslutsunderlag med ett väl dokumenterat affärsförslag, baserat på fakta.

  4

  Installera ditt geoenergisystem

  När vi kommit överens om rätt lösning är det dags för installationen.

  5

  Bekymmersfritt ägande

  Vi tar ansvar för drift, övervakning och optimering av ditt geoenergisystem.

Frågor?

Välkommen att kontakta oss för mer information om geoenergi och förnybar energi. Ställ din fråga i formuläret, så hör vi av oss.