Förnybar energikälla för fastighetsägare

Med geoenergi utvinns lagrad solenergi ur berg, mark och grundvatten. En förnybar energikälla och ett kostnadseffektivt sätt att både värma och kyla stora fastigheter. 

Geoenergi – en lönsam och hållbar investering

Det finns ett överskott av solenergi på vår planet, som du kan ta vara på med ett geoenergisystem. Geoenergi sänker driftskostnaderna och höjer fastighetsvärdet. För bästa effekt och maximal besparing är det avgörande att systemet är korrekt dimensionerat. Vi hjälper dig att hitta rätt lösning till din fastighet. 

Geoenergisystem

Geoenergisystem ger värme på vintern och kyla på sommaren

Med geoenergi används samma system för att utvinna värme och kyla. Värmen som kyls bort i fastigheten på sommaren återförs till berget. Det ger sedan ett varmare berg och en högre verkningsgrad längre fram när värmebehov uppstår igen.

Fastigheter som behöver uppvärmning under vintern och kylning under sommaren gynnas extra mycket av ett geoenergisystem.

Olika typer av geoenergisystem

Värme och 100% naturkyla

Energiutbytet i berget förädlas med hjälp av värmepumpar vilket leder till en avkylning i berget när värmebehovet är som störst. Det avkylda berget återladdas sedan sommartid när fastigheten nyttjar naturkylan som resulterar i en temperaturhöjning i berget. Detta bidrar till en högre verkningsgrad under vintern – och ännu bättre lönsamhet.

Värme och aktiv kyla

När fastigheten kräver kyla med lägre temperatur än den som erhålls från energibrunnarna och naturkyla kan aktiv kyla från värmepumpar kombineras. Kylsystemet kräver då mer el än vid naturkyla, men spillvärmen som då uppstår kan tas tillvara via återladdning i energibrunnarna, och användas när det finns ett värmebehov.

100 % Kylproduktion

Energibrunnarna dimensioneras för ren kylproduktion. Denna lösning är lämplig för exempelvis energikrävande bergrum och serverhallar. Det är viktigt att energibrunnarna dimensioneras korrekt utifrån platsens och fastighetens förutsättningar, för att undvika ett obalanserat system med sämre kyleffekt på sikt.

Traditionell värmeproduktion utan naturkyla

Ett traditionellt system som fungerar likt bergvärme i villor och mindre fastigheter, fast i större skala. Det är avgörande att större system dimensioneras rätt utifrån berget och värmepumpens specifika egenskaper för att undvika ett obalanserat system som i sin tur även resulterar i en sämre besparing. Maximalt en tredjedel till en femtedel av energibehovet drivs av el och resterande av förnybar lagrad solenergi från berget.

Hybridlösningar

Hållbara hybridlösningar

Ibland är den bästa lösningen en kombination av olika energislag, anpassad efter fastighetens förutsättningar. Genom att kombinera förnybara energikällor såsom sol, luft och vatten i en effektiv hybridlösning skapas ett energieffektivt och miljövänligt system.

Geoenergi är stommen i en hybridlösning, tack vare den i sammanhanget unika och viktiga lagringsfunktionen.

Olika typer av hybbridlösningar

Geoenergi och fjärrvärme

Geoenergi som basvärme kombineras med fjärrvärme för tappvarmvatten och spetsvärme. Detta är en form av hybridsystem, med 100 % naturkyla från berget. En effektiv lösning för fastigheter med kylbehov sommartid. Dessutom ett bra alternativ om det saknas tillräcklig el för ett geoenergisystem med el som spetsvärme.

Fjärrvärme och återladdning

Geoenergi och fjärrvärme med återladdning av energibrunnar när fjärrvärmesystemen är i behov av att sänka sin returtemperatur. Ökad temperatur i energibrunnar sommartid precis som vid scenarion där naturkyla nyttjas sommartid. Leder till bättre verkningsgrad och lägre driftkostnader.

Geoenergi för kyla och förvärmning

Fjärrvärme för värmeproduktion och geoenergi för kyla samt förvärmning av tilluft vintertid. Lämpligt alternativ till kommunalägda fjärrvämenät där behov finns att öka mängden förnybar energi och sänka driftkostnaderna. Ett balanserat system är viktigt för att undvika obalans av bergets temperaturer över tid.

Processkyla och återladdning

Processkyla och återladdning av spillvärme från industriell produktion. Ett hybridsystem där ett större bergvärmesystem nyttjas som en form av ackumulator. Spillvärmen från den industriella produktionen eller restvärmen i ett fjärrvärmesystem förs ned i berget och återtas så snart värmebehov uppstår.

Solceller eller gröna elavtal

Genom att kombinera geoenergi med solceller eller grön el en 100% förnybar och uppvärmning uppnås. Energicentralens elbehov produceras då antingen med hjälp av egna solceller, eller genom del i en solcellspark, eller via någon annan form av grön el från exempelvis vindkraft.

Välj en trygg partner

Lägre kostnader

Med geoenergi får du förutsägbara och transparenta energikostnader, med besparingar från första dagen. Sänkta driftkostnader och ökade fastighetsvärden.

Minskat klimatavtryck

Med geoenergi får du förnybar energi utan förbrännande processer, med ett minskat klimatavtryck som resultat.

Skräddarsydd lösning

Med rätt kombination av olika energiformer designar vi den bästa lösningen för just dina fastigheters behov och förutsättningar.

Spjutspetskompetens

På Tektonik har vi mer än 40 års erfarenhet av borrteknik och geoenergi.

Beprövad teknik

Vi använder beprövad teknik för att skapa de bästa systemlösningarna anpassade för ett nordiskt klimat.

Bekymmersfritt ägande

Vi hanterar drift och övervakning så att du får ett bekymmersfritt ägande.

Kartlägg era förutsättningar

En noggrann förstudie är en förutsättning för en kvalitativ installation som säkrar energiuttaget i berget över tid. Med en samlad kompetens på över 40 år av borrtekniskt kunnande och 25 år i värmepumpsbranschen har vi sett hur viktiga förstudier är som underlag vid anläggande av större geoenergisystem. Dessutom säkerställer det att vi kan erbjuda våra kunder så lönsamma och energibesparande system som fastighetens specifika förutsättningar ger möjlighet till.

I förstudien görs en inventering av din fastighets förutsättningar och vilka möjligheter som finns. Vi tar fram ett förslag på lämplig installation, ett indikativt pris, samt en finansiell analys av besparingar och beräknad värdeökning. 

Vad ingår i en förstudie?

 • Platsbehov i form av pannrum eller prefabricerade energihus.
 • Ansluten el-kraft och möjlig utökning.
 • Fjärrvärmeabonnemang, villkor och spetsvärme.
 • Energikalkyl och investeringskalkyl.
 • Analys av uppvärmningssystem, energiförbrukning och effektbehov.
 • Underlag till anmälan om installation.
 • Preliminär EED-beräkning (simulering av bergets energiuttag över tid).

 

Intresserad av en förstudie?

Beställ en förstudie som blir ett investeringsunderlag för ditt geoenergiprojekt.

Beställ en förstudie

Provborrning och Termiskt responstest

Vid en fördjupad analys beräknas dimensionerna för energicentralen och hela det utvändiga systemet. Vid större anläggningar är det ofta lämpligt att investera i provborrningar som sedan kan nyttjas i det färdigdimensionerade systemet. Provborrningen ger oss borrtekniska data som reducerar risken för kostsamma överraskningar.

Vid provborrningen görs även ett Termiskt responstest, en så kallad TRT-mätning. TRT-mätningen hjälper oss att beräkna bergets energiinnehåll och att simulera bergets temperaturprofil. På så vis kan vi säkerställa vilken energibelastning som kommer att kunna göras ur berget över tid

Vad ingår i en fördjupad analys?

 • Allt som ingår i första förstudien.
 • Granskande av beslut från gällande instanser.
 • Provborrning för information om jorddjup, bergets beskaffenhet, vattenförande och instabila zoner.
 • Montering av värmeväxlare i energibrunn.
 • TRT-mätning som mäter bergets effektiva värmeledningstal.
 • EED-Beräkning (simulering av bergets temperatur och energiuttag över tid).
 • Tryckfallsberäkning och vid behov dimensionering av extern cirkulationspump.

 

 

Intresserad av en fördjupad analys?

Börja med att beställa en förstudie som investeringsunderlag för ditt geoenergiprojekt.

Beställ en förstudie

En konkret offert

En av hörnstenarna i vår modell är att du som fastighetsägare äger lösningen. Därmed får du den bästa utväxlingen med ökat driftnetto. Vår erfarenhet är att banker ser positivt på att finansiera investeringar som medför både högre värde och ökat driftnetto av fastigheten. Förstudien fungerar som ett underlag för val av teknisk lösning och som underlag för finansieringen som presenteras i ett affärsförslag.

I affärsförslaget omvandlas den indikativa prisbilden från förstudien till en konkret offert. Denna offert inkluderar en finansiell analys av besparing och värdetillväxt, och fungerar som beslutsunderlag för att gå vidare med installation och genomförande.

Vad ingår i ett affärsförslag?

 • Offert på energicentral i befintligt hus eller i ett energihus.
 • Offert på borrentreprenad in till energihus.
 • Offert på El och VVS arbeten.
 • Offert på tillkommande arbeten, exempelvis naturkyla.

 

Intresserad av ett affärsförslag?

Börja med att beställa en förstudie som investeringsunderlag för ditt geoenergiprojekt.

Beställ en förstudie

En helhetsleverantör för en trygg affär

Vi på Tektonik ser till att din anläggning byggs enligt plan, och säkerställer att lösningen möter dina behov efter driftsättning. Vi håller i all projektledning – från energbrunnar till färdig energicentral. Vi tar ett totalansvar för projektledning och samordning av leverantörer, och samarbetar med välutbildade och certifierade partners i de olika delarna av processen.

Tektonik använder Sveriges modernaste och kraftfullaste maskinpark för att skapa ditt energisystem.

Vad ingår i installationen?

 • Totalansvar för projektledning och samordning av leverantörer.
 • Framtagande av APD-plan (Arbetsplatsdispositionsplan).
 • Borrning och montage av värmeväxlare/kollektorer i energibrunnar.
 • Rörinstallation, elinstallation och värmepumpsinstallation.
 • Utsättning av ledningar/konstruktioner i mark.
 • Inhägnad av arbetsområdet (vid behov).
 • Schaktning, grävning, återställning av markens ytskikt samt bortförsel av restmaterial.
 • Styr- och larmövervakningsinstallation.

 

Intresserad av en helhetslösning?

Börja med att beställa en förstudie som investeringsunderlag för ditt geoenergiprojekt.

Beställ en förstudie

Full trygghet och förlängd garanti

Vid tecknande av serviceavtal erbjuder vi våra kunder ett bekymmersfritt ägande med god energieffektivitet och lägre driftkostnader. Vi tar då ansvar för löpande drift och optimering av systemets prestanda för ökad effektivitet och trygghet. På så vis kan vi kontrollera att systemet utvinner de energimängder det är dimensionerat för, samt minimera eventuella driftavbrott.

En övervakningsmodul mäter och kontrollerar temperaturer, driftstatus och energiförbrukning samt larmar vid avvikelser. Varje anläggning kan övervakas via en molntjänst så att du som kund alltid kan se att anläggningen fungerar optimalt. Via våra lokala servicepartners kan vi alltid tillhandahålla personal vid behov.

Vad ingår i det bekymmersfria ägandet?

 • Uppföljning och övervakning av temperaturer.
 • Åtgärd vid eventuella larm på systemet.
 • Optimering av systemet för bästa besparing.
 • Uppkopplad övervakningsmodul.
 • Molntjänst med kundinlogg.
 • Förlängd garantitid.

 

Intresserad av bekymmersfritt ägande?

Börja med att beställa en förstudie som investeringsunderlag för ditt geoenergiprojekt.

Beställ en förstudie
SAMARBETEN

Världsledande teknik och partners

Vi har ett stort nätverk av samarbetspartners och återförsäljare med god geografisk spridning, vilket gör att vi kan erbjuda samma goda service och höga kvalitet över hela landet.

Bosch – världsledande värmeteknik

Vi samarbetar med Bosch, en av världens största tillverkare av värmeteknik. Hela produktserien är konstruerad för att vara enkel, lättskött och robust – för högsta möjliga effekt och driftsäkerhet. Vi använder enbart komponenter som håller högsta möjliga kvalitet.

 • Beprövad teknik med maximal verkningsgrad
 • Europas största tillverkare av värmeprodukter
 • Hög tillförlitlighet och driftsäkerhet

FBB – en kraftfull maskinpark

Via vår samarbetspartner FBB har vi tillgång till marknadens mest moderna och kraftfulla maskinpark. Det ger oss en unik kapacitet, som gör att vi kan leverera specialanpassade lösningar, även under utmanande förhållanden.

 • Modern och kraftfull maskinpark
 • Över 40 års erfarenhet
 • Många goda referenser och lyckade projekt.

Lokala servicepartners ger trygghet

Våra kvalitetssäkrade serviceombud finns över hela landet, så att du kan få samma goda service oavsett var du befinner dig. Det är alltid ett fastighetsserviceombud som genomför driftsättning, samt tre uppföljande besök.

 • Auktoriserade servicepartners
 • Driftsättning, service  och förebyggande underhåll
 • Beredskap alla veckans dagar

Frågor?

Välkommen att kontakta oss för mer information om geoenergi och förnybar energi. Ställ din fråga i formuläret, så hör vi av oss.